Rentgeny

Meri DKK Meri loket dx Meri loket sin

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain